Daň z motorových vozidiel

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roka 2013 má daňovník tejto dane povinnosť podať v lehote do 31. januára 2014. Bližšie informácie a tlačivá daňových priznaní sú k dispozícii na daňových úradoch a na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR http://www.drsr.sk.

V daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2013 uvedie daňovník sumy v eurách. Pri výpočte daňovej povinnosti za rok 2013 daňovník vychádza zo sadzby dane uvedenej vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) platnom na rok 2013.

 

Platenie preddavkov na daň na rok 2014

 

Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 660 € a nepresiahne 8 292 €, je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na rok 2014, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 €, je povinný platiť mesačné preddavky na daň na rok 2014, a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

 

Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane nepresiahne 660 € preddavky na daň na rok 2014 neplatí.

 

Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane určenej vyšším územným celkom vo VZN platnom pre rok 2014, a to za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru 2014 u jedného správcu dane, vrátane vozidla, na ktoré je všeobecne záväzným nariadením znížená daň. Do predpokladanej dane sa nezapočítava sadzba dane za tie vozidlá, ktoré sú všeobecne záväzným nariadením oslobodené od dane.

Pre platenie preddavkov na daň na rok 2014 je v platnosti Všeobecne záväzné nariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja č. 21/2012 o zavedení miestnej dane – Dane z motorových vozidiel.

Dokument VZN BBSK č. 16/2010 (pre účely zdaňovacieho obdobia roku 2011 a 2012-príloha č.1).

Dokument VZN BBSK č. 21/2012 (pre účely zdaňovacieho obdobia roku 2013 a 2014-príloha č.2).