Informovanie o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC

Službu informovanie o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC zabezpečuje Kancelária predsedu. Prostredníctvom tejto služby máte možnosť informovať sa o aktualitách z oblasti Zastupiteľstva BBSK, o orientačnom pláne ZBBSK, ako aj o termínoch zasadnutia Zastupiteľstva BBSK a samotnom programe zasadnutia. Okrem týchto informácií máte možnosť nahliadnuť do materiálov k príslušným zasadnutiam ZBBSK. Na stránke tveso.sk môžete sledovať priame prenosy zo zasadnutí ZBBSK, ako aj archív jednotlivých zasadnutí.

Úrad BBSK vám prináša možnosť prezerania materiálov, ktoré sú súčasťou zasadnutí Zastupiteľstva vo forme on-line prehľadu. Pre rokovania Zastupiteľstva si môžete materiály stiahnuť vo forme .pdf dokumentov.

Rokovania Zastupiteľstva

DetailRokČíslo zasadnutiaDátum zasadnutiaMiesto zasadnutia
Zobraz detail20212808.01.2021Aula SZU, Bernolákova ulica, Banská Bystrica
Zobraz detail20202730.11.2020Aula SZU, Bernolákova ulica, Banská Bystrica
Zobraz detail20202617.09.2020Aula SZU, Bernolákova ulica, Banská Bystrica
Zobraz detail20202513.08.2020Úrad BBSK zasadacia miestnosť 306
Zobraz detail20202406.07.2020Aula SZU, Bernolákova ulica, Banská Bystrica
Zobraz detail20202321.05.2020Aula SZU, Bernolákova ulica, Banská Bystrica
Zobraz detail20202230.04.2020Úrad BBSK zasadacia miestnosť 306
Zobraz detail20202127.02.2020Veľká sieň Mestského úradu, ČSA 26, Banská Bystrica
Zobraz detail20202027.01.2020Úrad BBSK zasadacia miestnosť 306
Zobraz detail20201909.01.2020Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Ul. Divadelná 1727/3, Zvolen
1-10 z 75

Body programu

Názov Zasadnutia ZBBSK
21. zasadnutie Zastupiteľstva BBSK
Názov bodu programuČíslo bodu programuPredkladateľ
Otvorenie1 
Kontrola plnenia uznesení2Matúš Hollý
Návrh zmeny rozpočtu BBSK č. 3 na rok 20203Andrea Holubčíková
Zásady hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja4Andrea Holubčíková
Návrh na zmenu Zakladateľskej listiny spoločnosti Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o.5Andrea Holubčíková
Návrh na zmenu Zakladateľskej listiny spoločnosti Rozvojové služby BBSK s.r.o.6Andrea Holubčíková
Návrh na vymenovanie riaditeľky Horehronského múzea so sídlom Nám. gen. M. R. Štefánika 47/55, 977 01 Brezno, IČO: 359847837Ján Lunter
Informatívna správa o činnosti a hospodárení Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus za roky 2018 a 2019 a návrh na zmenu jej stanov8Zuzana Lafférsová
Informatívna správa o príprave Integrovanej územnej stratégie Banskobystrického samosprávneho kraja pre európske štrukturálne a investičné fondy 2021 až 20279Ondrej Lunter
Schválenie Zmluvy o postúpení práv a povinností zmena stavebníka10Ondrej Lunter
Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK11 
Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK Návrh na schválenie nájmu pozemkov pre Obec Kokava nad Rimavicou, ako prípad hodný osobitného zreteľa11/1Roman Ružica
Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK Návrh na schválenie zámeny pozemkov medzi BBSK a Mestom Banská Bystrica ako prípad hodný osobitného zreteľa11/2Roman Ružica
Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK Návrh na prevod pozemkov v k. ú. Veľká Ves pre obec Veľká Ves za účelom vybudovania chodníka a autobusovej zastávky ako prípad hodný osobitného zreteľa11/3Roman Ružica
Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK Návrh na schválenie dlhodobého nájmu časti pozemku v. k. ú. Lučenec vo vlastníctve BBSK za účelom vybudovania siete stanovíšť systému zdieľaných bicyklov ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z.11/4Roman Ružica
Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK Návrh na zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku v správe BBRSC, a. s. v k. ú. Župkov11/5Peter Muránsky
Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK Návrh na zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku v správe BBRSC, a. s. v k. ú. Kokava nad Rimavicou11/6Roman Ružica
Návrh VZN BBSK č. ../2020 o zabezpečení lekárenskej pohotovostnej služby na území Banskobystrického samosprávneho kraja12Martin Caudt
Voľba hlavného kontrolóra Banskobystrického samosprávneho kraja13Mikuláš Pál
Informácia o stave rokovaní medzi BBSK a Svet zdravia, a. s. o investíciách do nemocníc Žiar nad Hronom a Rimavská Sobota14Martin Caudt
Príprava budúceho verejného obstarávania na prevádzkovateľov autobusovej dopravy v BBSK15Miroslav Vyka
Správa o činnosti odboru verejnej dopravy, oddelenia IDS Úradu BBSK za rok 201916Miroslav Vyka
Informatívna správa o železničnej zastávke Bzovská Lehôtka17Miroslav Vyka
Informatívna správa odboru cestnej infraštruktúry a investícií Úradu BBSK18Peter Muránsky
Delegovanie členov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK19Miroslav Martiš
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK za II. polrok 201920Michal Kňažek
Interpelácie21 
Rôzne22 
Záver23 
PozvánkaArchív materiálov
Stiahni súborStiahni súbor

Súvisiaca legislatíva

V tejto časti vám ponúkame prehľad právnych predpisov úzko súvisiacich s vyššie uvedenou témou. Predpisy, ktorých schvaľovanie je v kompetencii Úradu BBSK sa po kliknutí na odkaz zobrazia ako pdf. dokumenty. Pri predpisoch vydávaných z úrovne Vlády SR budete presmerovaní na právny a informačný portál Slov-Lex, ktorý spravuje Ministerstvo spravodlivosti SR.

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa
RSS    For information in English please call +421 940 624 563

Používate prehliadač, ktorý nie je podporovaný týmto portálom. Niektoré jeho časti nemusia fungovať plnohodnotne.

Zobraziť podporované prehliadače